Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 2591

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91021

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3591959

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG - HỘI VHNT THANH SƠN

Căn cứ vào Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Huyện Thanh Sơn đã được Đại hội
Hội VHNT huyện Thanh Sơn thông qua tại Đại hội thành lập và được UBND Tỉnh
Phú Thọ phê duyệt.
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về
tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Căn cứ vào điều kiện hoạt động của Hội tại địa bàn huyện miền núi Thanh Sơn
CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Điều 1: Chức năng
Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội –
nghề nghiệp của những người sáng tạo Văn học Nghệ thuật tự nguyện phấn đấu
để có tác phẩm VHNT có giá trị; góp phần xây dựng con người Việt Nam có tâm
hồn, tình cảm, lối sống và nhân cách tốt đẹp; thực hiện mục tiêu dân giầu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng nền văn hoá Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Điều 2: Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn nằm trong lĩnh vực công
tác tư tưởng văn hoá của Đảng, hoạt động theo đường lối văn hoá, văn nghệ
của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật của Nhà
nước, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, UBND huyện Thanh Sơn, Hội
Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ và là thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
huyện Thanh Sơn.
Điều 3: Nhiệm vụ
Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn có nhiệm vụ:
a. Tập hợp, bồi dưỡng lực lượng sáng tác Văn học Nghệ thuật có lập trường
tư tưởng vững vàng, giầu lòng yêu nước, có ý chí mạnh mẽ để xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, sáng tạo được nhiều tác phẩm Văn học Nghệ thuật
có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, bản
sắc văn hoá của địa phương, góp phần tích cực ổn định tình hình chính trị,
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.
b. Phát triển bồi dưỡng các tài năng, năng khiếu Văn học Nghệ thuật; tạo
điều kiện để hội viên nâng cao trình độ chính trị, học tập chủ nghĩa Mác -
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước; tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, sáng tác, tham quan
thực tế, trau dồi nghiệp vụ, nhằm nâng cao trình độ về học thuật, nghiên
cứu phê bình cho văn nghệ sỹ; d¬ới sự lãnh đạo của Huyện ủy và UBND huyện
Thanh Sơn đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của Huyện Thanh
Sơn và các Hội bạn, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp uỷ, Ban chấp hành Hội Liên
hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và các cơ quan đơn vị ở tỉnh, tạo điều
kiện thúc đẩy hoạt động về VHNT để Hội ngày càng phát triển.
c. Giới thiệu, phổ biến các tác phẩm Văn học Nghệ thuật của các tác giả
trong và ngoài Hội nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức VHNT ngày càng cao của
quần chúng nhân dân. Góp phần kế thừa, bảo tồn, chấn hưng, phát triển
truyền thống và bản sắc Văn hoá Văn nghệ huyện Thanh Sơn. Sưu tầm, nghiên
cứu, truyền dậy Văn nghệ dân gian huyện Thanh Sơn.
d. Luôn luôn gắn bó với quần chúng lao động, tích cực tham gia vào cuộc đấu
tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, góp phần làm lành
mạnh các quan hệ xã hội, xây dựng con người, hướng con người tới các giá
trị chân, thiện, mỹ.
CHƯƠNG II
HỘI VIÊN
Điều 4: Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn bao gồm những
người có lòng yêu nước, yêu CNXH, yêu thiên nhiên, có hoạt động, sáng tác
Văn học Nghệ thuật trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, phê bình, văn
nghệ, nghệ thuật dân gian; là Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật
tỉnh Phú Thọ, Hội viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Thơ Việt Nam, là giáo viên
văn, nhạc, hoạ của các trường PTCS hiện đang sống, công tác tại địa bàn
huyện Thanh Sơn, Tân Sơn tự nguyện ra nhập Hội.
Điều 5: Nhiệm vụ của Hội viên:
1- Phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và sáng
tác kiên định lập trường tư tưởng XHCN, có quan điểm đổi mới trong sáng tạo
Văn học Nghệ thuật và đấu tranh bảo vệ đường lối Văn nghệ của Đảng; nghiêm
chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn
bó mật thiết với nhân dân lao động và phong trào thi đua yêu nước của địa
phương có trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các
dân tộc huyện Thanh Sơn.
2- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Hội viên trong chấp hành điều lệ Hội
và các quy định của Hội, tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt, hoạt động sáng
tác của Hội.
3- Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tham gia phát hiện bồi dưỡng các tài năng
VHNT; giới thiệu hội viên mới; thường xuyên có tác phẩm, đóng góp tích cực
cho hoạt động báo chí, xuất bản và các cuộc thi của Tỉnh và Trung ương.
4- Hàng năm có báo cáo với Hội về những hoạt động sáng tạo của mình, thường
xuyên trao đổi kinh nghiệm, góp ý kiến với Ban chấp hành để cải tiến lề lối
công tác của Hội được tốt.
5- Đóng hội phí đầy đủ, kịp thời để đảm bảo hoạt động tự chủ về tài chính
của Hội. Hội viên nào 3 tháng liền không đóng hội phí, bỏ sinh hoạt 3 kỳ
liền không có lý do sẽ bị xoá tên trong danh sách hội viên.
Điều 6 - Quyền lợi của Hội viên:
1- Được tham gia mọi sinh hoạt về chính trị và các hoạt động Văn học Nghệ
thuật do Hội tổ chức.
2- Được Hội giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong sáng tạo Văn học Nghệ
thuật, được hưởng quyền lợi về vật chất và tinh thần do các các chế độ
chính sách quy định.
3- Được bàn bạc, phê bình và đề nghị kiểm tra các hoạt động của Hội.
4- Được quyền ứng cử, bầu cử, đề cử vào các tổ chức của Hội.
5- Được cấp thẻ hội viên.
6- Được quyền xin ra khỏi Hội hoặc giới thiệu sinh hoạt về Hội cùng cấp khi
thay đổi chỗ ở.
7- Những hội viên khi già yếu mà không còn hoạt động, Ban chấp hành Hội xem
xét chuyển danh sách hội viên danh dự của Hội và sẽ được hưởng sự ưu đãi
của Hội lúc tuổi già sức yếu nếu điều kiện Hội cho phép (75 tuổi trở lên
đối với nam và 70 tuổi trở lên đối với nữ được miễn đóng hội phí)
CHƯƠNG III
BAN CHẤP HÀNH
Điều 7: BCH Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh sơn do Đại hội toàn thể
Hội viên bầu ra theo thể thức bỏ phiếu kín:
- Số lượng BCH do Đại hội quyết định 7 uỷ viên.
- Nhiệm kỳ BCH là 5 năm 2011 - 2016.
BCH điều hành hoạt động Hội giữa hai kỳ Đại hội.
Điều 8 : Nhiệm vụ và quyền hạn của BCH
1. Tuân thủ Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn đã được
Đại hội thành lập Hội thông qua và UBND tỉnh phê duyệt.
Cụ thể hóa phương hướng hoạt động theo Nghị quyết Đại hội Hội Văn học Nghệ
thuật huyện Thanh sơn đã đề ra.
Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể các lĩnh vực chuyên
môn nghiệp vụ trong Hội.
2. Cụ thể hóa sự lãnh đạo của Huyện uỷ và UBND huyện Thanh Sơn về
hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong khuôn khổ pháp luật quy định.
3. Vận động và tiếp nhận các nguồn kinh phí tài trợ cho Hội. Tổ
chức quản lý và sử dụng hợp lý, đúng chế độ quy định các nguồn tài chính
của Hội. Hàng năm tổ chức kiểm tra và báo cáo công khai tài chính Hội theo
quy định của Nhà nước.
4. Làm công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong Hội.
5. BCH họp 3 tháng 1 lần, Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn
họp toàn thể Hội viên 1 năm 1 lần.
6. BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi nghị quyết
và quyết định của BCH phải được quá 1/2 số ủy viên BCH biểu quyết tán thành
mới có hiệu lực.
Điều 9: Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của các chức danh lãnh đạo trong
Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn
1. Chủ tịch
+ Là người phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất trong Ban
chấp hành về mọi hoạt động của Hội VHNT Thanh Sơn. Chủ trì các hội nghị
BCH; Hội nghị Ban thường trực và là chủ tài khoản của Hội.
+ Tiếp thu và chịu trách nhiệm chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện
uỷ, UBND huyện Thanh sơn về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, thực
hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong
mọi hoạt động của Hội.
+ Trực tiếp là Trưởng ban Biên tập tập san Văn nghệ Thanh Sơn của Hội.
2. Phó chủ tịch:
+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, các
hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ trong Hội
+ Phụ trách công tác Kiểm tra, Công tác hội viên
+ Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động đối ngoại, tài trợ, Quảng cáo.
+ Thường trực giải quyết các công việc thường nhật của Hội theo thẩm quyền,
trực tiếp lãnh đạo CLB khi chủ tịch đi vắng.
+ Phụ trách trang Websai của Hội
+ Phó ban biên tập tập san Văn nghệ Thanh Sơn của Hội.
3- Uỷ viên tài chính:
+ Tham mưu cho BCH và trực tiếp quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đúng
quy định của Nhà nước
+ Tổ chức thu hội phí hội viên
4- Ủy viên:
+ Tổ chức in ấn, phát hành tập san Văn nghệ Thanh Sơn.
+ Thu tiền phát hành nhập quỹ
5- Uỷ viên:
+ Phụ trách tổ chức hành chính. thường trực cơ quan Hội.
+ Uỷ viên Ban Biên tập tập san Văn nghệ Thanh Sơn của Hội.
6- Uỷ viên:
+ Theo dõi công tác của Hội trên địa bàn Tân Sơn
+ Uỷ viên Ban Biên tập tập san Văn nghệ Thanh Sơn của Hội.
7- Ủy viên:
+ Công tác phát triển Hội viên
+ Phụ trách CLB Thơ Việt Nam huyện Thanh Sơn
CHƯƠNG IV
MỐI QUAN HỆ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
Điều 10: Đối với Huyện ủy, UBND huyện:
+ Chịu sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, của Huyện ủy trong các hoạt động
của Hội. Chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan thuộc UBND huyện, đảm
bảo hoạt động của Hội đi đúng hướng theo các nguyên tắc quản lý của Nhà nước
+ Tranh thủ sự chỉ đạo lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban huyện để đảm bảo định
hướng sáng tác bám sát với định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước,
đáp ứng yêu cầu lãnh chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện.
Điều 11: Đối với Hội Liên hiệp VHNT Tỉnh Phú Thọ:
+ Chịu sự lãnh đạo theo ngành dọc.
+ Tranh thủ sự chỉ đạo hỗ trợ về tinh thần vật chất và hướng dẫn về chuyên
môn nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng sáng tác, tổ chức các hoạt động VHNT.
Điều 12: Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
Thường xuyên bám sát các định hướng lãnh đạo của Ban trong hoạt động nghề
nghiệp sáng tác, xuất bản, phát hành tập san đúng quy định của luật pháp.
Điều 13: Đối với các Ban ngành đoàn thể khác và các trường học trong
Huyện:
+ Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học trong huyện để tổ chức
các hoạt động sáng tác đi đúng hướng, phản ảnh được tâm tư nguyện vọng
chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân, thầy giáo và học
sinh, kết hợp với các hoạt động chuyên ngành để có các sáng tác tốt phục vụ
nhiệm vụ chính trị của Huyện Thanh Sơn đồng thời góp phần giáo dục thẩm mỹ
cho các tầng lớp nhân dân
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14: Trách nhiệm của BCH Hội: Tổ chức thực hiện và quản lý định hướng
sáng tác của hội viên theo đúng Điều lệ và Quy chế làm việc của Hội VHNT
Thanh Sơn.
Điều 15: Trách nhiệm của Hội viên: Nghiêm chỉnh thực hiện điều lệ và quy
chế làm việc của Hội. Ai thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ
bị sử lý theo quy định.
Quy chế Hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật huyện Thanh Sơn. đã được Đại
hội Thành lập Hội VHNT Thanh Sơn thông qua và có hiệu lực thực hiện ngay
sau khi Đại hội thông qua

ĐIỀU LỆ HỘI VHNT THANH SƠN

ĐIỀU LỆ
*Hội Văn học nghệ thuật Huyện Thanh Sơn*

HỘI VHNT THANH SƠN

I. Đặc điểm chung
- Được thành lập ngày 4/11/2011
- Tổng số hội viên: 37

 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá